Shri Lalitha TriShati Stotram English Version

1.Kakararupa kalyani kalyanagunashalini.
Kalyanashailanilaya kamaniya kalavati.

2.Kamalakshi kalmashhaghni karunamrita sagara
Kadambakananavasa kadamba kusumapriya.

3.Kandarpavidya kandarpa janakapanga vikshana
Karpuraviti saurabhya kallolita kakuptata

Kalidoshhahara kamjalochana kamravigraha.
4.Karmadi sakshini karayitri karmaphalaprada

5.Ekararupa chaikaksharyekanekaksharakritih
Etattadityanirdeshya chaikananda chidakritih .

6.Evamityagamabodhya chaikabhakti madarchita
Ekagrachitta nirdhyata chaishhana rahitaddrita.

7.Elasugamdhichikura chainah kuta vinashini
Ekabhoga chaikarasa chaikaishvarya pradayin.

8.Ekatapatra samrajya prada chaikantapujita
Edhamanaprabha chaijadanekajagadishvari.

9.Ekaviradi samsevya chaikaprabhava shalini
Ikararupa cheshitri chepsitartha pradayini.

10.Iddrigitya vinirdeshya cheshvaratva vidhayini
Ishanadi brahmamayi cheshitvadyashhta siddhida.

11.Ikshitrikshana srishhtanda kotirishvara vallabha
Idita cheshvarardhanga sharireshadhi devata.

12.Ishvara preranakari cheshatandava sakshini
Ishvarotsanga nilaya chetibadha vinashini.

13.Ihavirahita chesha shakti rishhat.h smitanana
Lakararupa lalita lakshmi vani nishhevita.

14.Lakini lalanarupa lasaddadima patala
Lalantikalasatphala lalata nayanarchita.

15.Lakshanojjvala divyangi lakshakotyanda nayika
Lakshyartha lakshanagamya labdhakama latatanuh.

16.Lalamarajadalika lambimuktalatajnchita
Lambodara prasurlabhya lajjadhya layavarjita.

17.Hrmkara rupa hrimkara nilaya hrimpadapriya
Hrimkara bija hrimkaramantra hrimkaralakshana.

18.Hrimkarajapa suprita hrimmati hrimvibhushhana
Hrimshila hrimpadaradhya hrimgarbha hrimpadabhidha.

19.Hrimkaravachya hrimkara pujya hrimkara pithika
Hrimkaravedya hrimkarachintya hrim hrimsharirini.

20.Hakararupa haladhritpujita harinekshana
Harapriya hararadhya haribrahmendra vandita.

21.Hayarudha sevitamghrirhayamedha samarchita
Haryakshavahana hamsavahana hatadanava.

22.Hatyadipapashamani haridashvadi sevita
Hastikumbhottunka kucha hastikritti priyamgana.

23.Haridrakumkuma digdha haryashvadyamararchita
Harikeshasakhi hadividya hallamadalasa.

24.Sakararupa sarvagya sarveshi sarvamangala
Sarvakartri sarvabhartri sarvahantri sanatana.

25.Sarvanavadya sarvanga sundari sarvasakshini
Sarvatmika sarvasaukhya datri sarvavimohini.

26.Sarvadhara sarvagata sarvavagunavarjita
Sarvaruna sarvamata sarvabhushhana bhushhita.

27.Kakarartha kalahantri kameshi kamitarthada
Kamasamjivini kalya kathinastana mandala.

28.Kar0abhoruh kalanatha mukhi kachajitambhuda
Katakshasyandi karuna kapali prana nayika.

29.Karunya vigraha kanta kantidhuta japavalih
Kalalapa kambukanthi karanirjita pallava.

30.Kalpavalli samabhuja kasturi tilakajnchita
Hakarartha hamsagatirhatakabharanojjvala.

31.Harahari kuchabhoga hakini halyavarjita
Haritpati samaradhya hathatkara hatasura.

32.Harshhaprada havirbhoktri harda santamasapaha
Hallisalasya santushhta hamsamantrartha rupini.

33.Hanopadana nirmukta harshhini harisodari
Hahahuhu mukha stutya hani vriddhi vivarjita.

34.Hayyangavina hridaya harikoparunamshuka
Lakarakhya latapujya layasthityudbhaveshvari.

35.Lasya darshana santushhta labhalabha vivarjita
Langhyetaragya lavanya shalini laghu siddhida.

36.Laksharasa savarnabha lakshmanagraja pujita
Labhyatara labdha bhakti sulabha langalayudha.

37.Lagnachamara hasta shrisharada parivijita
Lajjapada samaradhya lampata lakuleshvari.

38.Labdhamana labdharasa labdha sampatsamunnatih
Hrimkarini cha hrimkari hrimmadhya hrimshikhamanih.

39.Hrimkarakundagni shikha hrimkara shashichandrika
Hrimkara bhaskararuchirhrimkarambhoda chajnchala.

40.Hrimkara kandankurika hrimkaraika parayanam.h
Hrimkara dirghikahamsi hrimkarodyana kekini.

41.Hrimkararanya harini hrimkaravala vallari
Hrimkara pajnjarashuki hrimkarangana dipika.

42.Hrimkara kandara simhi hrimkarambhoja bhringika
Hrimkara sumano madhvi hrimkara tarumamjari.

43.Sakarakhya samarasa sakalagama samstuta
Sarvavedanta tatparyabhumih sadasadashraya.

44.Sakala sachchidananda sadhya sadgatidayini
Sanakadimunidhyeya sadashiva kutumbini.

45.Sakaladhishhthana rupa satyarupa samakritih
Sarvaprapajncha nirmatri samanadhika varjita.

46.Sarvottunga samgahina saguna sakaleshvari
Kakarini kavyalola kameshvara manohara.

47.Kameshvaraprananadi kameshotsanga vasini
Kameshvaralimgitamgi kameshvara sukhaprad.

48.Kameshvara pranayini kameshvara vilasini
Kameshvara tapah siddhih kameshvara manah priya.

49.Kameshvara prananatha kameshvara vimohini
Kameshvara brahmavidya kameshvara griheshvari.

50.Kameshvarahladakari kameshvara maheshvari
Kameshvari kamakoti nilaya kankshitarthada.

51.Lakarini labdharupa labdhadhirlabdha vajnchita
Labdhapapa manodura labdhahamkara durgama.

52.Labdhashaktirlabdha deha labdhaishvarya samunnatih
Labdha vriddhirlabdha lila labdhayauvana shalini.

53.Labdhatishaya sarvanga saundarya labdha vibhrama
Labdharaga labdhapatirlabdha nanagamasthitih.

54.Labdha bhoga labdha sukha labdha harshhabhi pujita
Hrimkara murtirhrinkara saudhashrimga kapotika.

55.Hrimkara dugdhabdhi sudha hrimkara kamalendira
Hrimkaramani diparchirhrimkara tarusharik.

56.Hrimkara petaka manirhrimkaradarsha bimbita
Hrimkara koshasilata hrimkarasthana nartaki.

57.Hrimkara shuktika muktamanirhrimkara bodhita
Hrimkaramaya sauvarnastambha vidruma putrika.

58.Hrimkara vedopanishhad.h hrimkaradhvara dakshina
Hrimkara nandanarama navakalpaka vallari .

59.Hrimkara himavadganga hrimkararnava kaustubha
Hrimkara mantra sarvasva hrimkarapara saukhyada.

BACK TO TOP