Shri Lalitha TriShati Stotram English Version

Shri Lalitha TriShati Stotram English Version

 1. Kakararupa kalyani kalyanagunashalini.
  Kalyanashailanilaya kamaniya kalavati.
 2. Kamalakshi kalmashhaghni karunamrita sagara
  Kadambakananavasa kadamba kusumapriya.
 3. Kandarpavidya kandarpa janakapanga vikshana
  Karpuraviti saurabhya kallolita kakuptata
 4. Kalidoshhahara kamjalochana kamravigraha.
  Karmadi sakshini karayitri karmaphalaprada
 5. Ekararupa chaikaksharyekanekaksharakritih
  Etattadityanirdeshya chaikananda chidakritih .
 6. Evamityagamabodhya chaikabhakti madarchita
  Ekagrachitta nirdhyata chaishhana rahitaddrita.
 7. Elasugamdhichikura chainah kuta vinashini
  Ekabhoga chaikarasa chaikaishvarya pradayin.
 8. Ekatapatra samrajya prada chaikantapujita
  Edhamanaprabha chaijadanekajagadishvari.
 9. Ekaviradi samsevya chaikaprabhava shalini
  Ikararupa cheshitri chepsitartha pradayini.
 10. Iddrigitya vinirdeshya cheshvaratva vidhayini
  Ishanadi brahmamayi cheshitvadyashhta siddhida.
 11. Ikshitrikshana srishhtanda kotirishvara vallabha
  Idita cheshvarardhanga sharireshadhi devata.
 12. Ishvara preranakari cheshatandava sakshini
  Ishvarotsanga nilaya chetibadha vinashini.
 13. Ihavirahita chesha shakti rishhat.h smitanana
  Lakararupa lalita lakshmi vani nishhevita.
 14. Lakini lalanarupa lasaddadima patala
  Lalantikalasatphala lalata nayanarchita.
 15. Lakshanojjvala divyangi lakshakotyanda nayika
  Lakshyartha lakshanagamya labdhakama latatanuh.
 16. Lalamarajadalika lambimuktalatajnchita
  Lambodara prasurlabhya lajjadhya layavarjita.
 17. Hrmkara rupa hrimkara nilaya hrimpadapriya
  Hrimkara bija hrimkaramantra hrimkaralakshana.
 18. Hrimkarajapa suprita hrimmati hrimvibhushhana
  Hrimshila hrimpadaradhya hrimgarbha hrimpadabhidha.
 19. Hrimkaravachya hrimkara pujya hrimkara pithika
  Hrimkaravedya hrimkarachintya hrim hrimsharirini.
 20. Hakararupa haladhritpujita harinekshana
  Harapriya hararadhya haribrahmendra vandita.
 21. Hayarudha sevitamghrirhayamedha samarchita
  Haryakshavahana hamsavahana hatadanava.
 22. Hatyadipapashamani haridashvadi sevita
  Hastikumbhottunka kucha hastikritti priyamgana.
 23. Haridrakumkuma digdha haryashvadyamararchita
  Harikeshasakhi hadividya hallamadalasa.
 24. Sakararupa sarvagya sarveshi sarvamangala
  Sarvakartri sarvabhartri sarvahantri sanatana.
 25. Sarvanavadya sarvanga sundari sarvasakshini
  Sarvatmika sarvasaukhya datri sarvavimohini.
 26. Sarvadhara sarvagata sarvavagunavarjita
  Sarvaruna sarvamata sarvabhushhana bhushhita.
 27. Kakarartha kalahantri kameshi kamitarthada
  Kamasamjivini kalya kathinastana mandala.
 28. Kar0abhoruh kalanatha mukhi kachajitambhuda
  Katakshasyandi karuna kapali prana nayika.
 29. Karunya vigraha kanta kantidhuta japavalih
  Kalalapa kambukanthi karanirjita pallava.
 30. Kalpavalli samabhuja kasturi tilakajnchita
  Hakarartha hamsagatirhatakabharanojjvala.
 1. Harahari kuchabhoga hakini halyavarjita
  Haritpati samaradhya hathatkara hatasura.
 2. Harshhaprada havirbhoktri harda santamasapaha
  Hallisalasya santushhta hamsamantrartha rupini.
 3. Hanopadana nirmukta harshhini harisodari
  Hahahuhu mukha stutya hani vriddhi vivarjita.
 4. Hayyangavina hridaya harikoparunamshuka
  Lakarakhya latapujya layasthityudbhaveshvari.
 5. Lasya darshana santushhta labhalabha vivarjita
  Langhyetaragya lavanya shalini laghu siddhida.
 6. Laksharasa savarnabha lakshmanagraja pujita
  Labhyatara labdha bhakti sulabha langalayudha.
 7. Lagnachamara hasta shrisharada parivijita
  Lajjapada samaradhya lampata lakuleshvari.
 8. Labdhamana labdharasa labdha sampatsamunnatih
  Hrimkarini cha hrimkari hrimmadhya hrimshikhamanih.
 9. Hrimkarakundagni shikha hrimkara shashichandrika
  Hrimkara bhaskararuchirhrimkarambhoda chajnchala.
 10. Hrimkara kandankurika hrimkaraika parayanam.
  Hrimkara dirghikahamsi hrimkarodyana kekini.
 11. Hrimkararanya harini hrimkaravala vallari
  Hrimkara pajnjarashuki hrimkarangana dipika.
 12. Hrimkara kandara simhi hrimkarambhoja bhringika
  Hrimkara sumano madhvi hrimkara tarumamjari.
 13. Sakarakhya samarasa sakalagama samstuta
  Sarvavedanta tatparyabhumih sadasadashraya.
 14. Sakala sachchidananda sadhya sadgatidayini
  Sanakadimunidhyeya sadashiva kutumbini.
 15. Sakaladhishhthana rupa satyarupa samakritih
  Sarvaprapajncha nirmatri samanadhika varjita.
 16. Sarvottunga samgahina saguna sakaleshvari
  Kakarini kavyalola kameshvara manohara.
 17. Kameshvaraprananadi kameshotsanga vasini
  Kameshvaralimgitamgi kameshvara sukhaprad.
 18. Kameshvara pranayini kameshvara vilasini
  Kameshvara tapah siddhih kameshvara manah priya.
 19. Kameshvara prananatha kameshvara vimohini
  Kameshvara brahmavidya kameshvara griheshvari.
 20. Kameshvarahladakari kameshvara maheshvari
  Kameshvari kamakoti nilaya kankshitarthada.
 21. Lakarini labdharupa labdhadhirlabdha vajnchita
  Labdhapapa manodura labdhahamkara durgama.
 22. Labdhashaktirlabdha deha labdhaishvarya samunnatih
  Labdha vriddhirlabdha lila labdhayauvana shalini.
 23. Labdhatishaya sarvanga saundarya labdha vibhrama
  Labdharaga labdhapatirlabdha nanagamasthitih.
 24. Labdha bhoga labdha sukha labdha harshhabhi pujita
  Hrimkara murtirhrinkara saudhashrimga kapotika.
 25. Hrimkara dugdhabdhi sudha hrimkara kamalendira
  Hrimkaramani diparchirhrimkara tarusharik.
 26. Hrimkara petaka manirhrimkaradarsha bimbita
  Hrimkara koshasilata hrimkarasthana nartaki.
 27. Hrimkara shuktika muktamanirhrimkara bodhita
  Hrimkaramaya sauvarnastambha vidruma putrika.
 28. Hrimkara vedopanishhad.h hrimkaradhvara dakshina
  Hrimkara nandanarama navakalpaka vallari .
 29. Hrimkara himavadganga hrimkararnava kaustubha
  Hrimkara mantra sarvasva hrimkarapara saukhyada.