Khadgamala Stotram English Version

Hrimkrasana Garbhitanala Sikham Souh Klim kalam bibhratim
Souh Varnaambara Dhaarineem Varasudha Dhautam Trinetrojvalam
Vande Pustaka Pasam Ankusadharam
Sragbhusitam Ujvalam
Tvam Gourim Tripuram Paratparakalam Sri Chakra Sancharimeem

Om Asya Sri Suddha Shakti Maala Mahaa Mantrasya
Upasthendriya Adhisthayi Varunaditya Rishih
Daivi Gayatri Chandah
Satvika Kakára Bhattaraka Peetasthita
Sri Mat Kaamesveranka Nilaya
Maha Kamesvari Sri Lalitha Battarika Devata
Aim Bijam, Klim Saktihi, Souh Kilakam
Mama Khadga Siddthyarthe Jape Viniyogah
Moola Mantrena Shadanganasaam Kuryaath

Dhyanam

Tadrisam Khadgam Apnoti, Yeva Hasta Sthitena Vai
Astadasa Mahadvipa, Samrad Bhokta Bhavisyati
Aaraktabham Trinetram Arunima Vasanam Ratna Taatanka Ramyaam
Hastambhojaissapasankusha Madhana Dhanussaya Kairvi Sphurantim
Apeenottungha Vakshoruha Kalasa Luttatthara Haarojvalaangeem
Dhayetambhoruruhastam Aruimavasaam Isvareem Isvaranaam
Lamityadhi Pancha Poojam Kuryaat, Yatha Shakthi Moola Mantramjapet

Om Aim Hrim Srim Aim Klim Souh

Om Namah Tripura Sundari

Hridayadevi Sirodevi , Sikhadevi , Kavacha Devi, Netra Devi  Astra Devi,Kamesvari  Bhagamalini, Nityaklinne, Bherunde, Vahnivasini, Mahavajresvari, Sivaduti, Tvarite, Kulasundari, Nitye,  Nilapatake, Vijaye, Sarvamangale, Jvalamalini, Chitre, Mahanithye

Paramesvara ,Paramesvari, Mitresamayi, Sasthisamayi, Uddisamayi,  Charyanathamayi, Lopamudramayi,Agastyamayi, Kalatapanamayi, Dharmacharyamayi,Muktakesisvaramayi Dipakalanathamayi, Visnudevamayi Prabhakaradevamayi Tejodevamayi, Manojadevamayi, Kalyanadevamayi,  Vasudevamayi, Ratnadevamayi, Ramanandamayi.

Anima Siddhe, Laghima Siddhe, Garima Siddhe, Mahima Siddhe, Isitva Siddhe, Vasitva Siddhe, Prakamya Siddhe, Bhukti Siddhe, Iccha Siddhe, Prapti Siddhe, Sarvakama Siddhe

SarvaSamksobhini, SarvaVidravini, Sarvakarsini, SarvaVasamkari, Sarvonmadini, SarvaMahankuse, SarvaKhecari, SarvaBije, SarvaYone, SarvaTrikhande

Trilokya Mohana Chakra Swamini Prakata Yogini

Kamakarsini, Buddhyakarsini, Ahamkarakarsini, Sabdhakarsini, Sparsakarsini, Rupakarsini, Rasakarsini, Gandhakarsini, Chittakarsini, Dhairyakarsini, Smrityikarsini, Namakarsini, Bijakarsini, Atmakarsini  Amrtakarsini, Sharirakarsini

Sarvasa Paripuraka Chakra Svamini Gupta Yogini

Ananga Kusume,  Ananga Mekhale, Ananga Madane, Ananga Madananture, Ananga Rekhe, Ananga Vegini , Ananga Kushe,  Ananga Malini

Sarva Sanksobhana Chakra Swamini Gupta Tara Yogini

Sarva Samksobhini, Sarva Vidravini, Sarva Karsini, Sarva Hladini, Sarva Sammohini, Sarva Stambini  Sarva Jrumbhini,  Sarva Vasamkari, Sarva Ranjani, Sarvonmadini, Sarvarthasadhini, Sarva Sampattipurani,  SarvaMantraMayi, Sarva Dvandva Ksayamkari

Sarva Soubhagya Dayaka Chakra Swamini, Sampradaya Yogini,

Sarva Siddhiprade, Sarva Sampatprade, Sarva Priyamkari, Sarva Mangalakarini,
Sarva Kamaprade,  Sarva Duhkha Vimocani,  Sarva Mrityu Prasamani,  Sarva Vigna Nivarani,  Sarvanga Sundari, Sarva Soubhagya Dayini Sarvartha Sadhaka Chakra Swamini, Kulottirna Yogini,

SarvaJne, SarvaSakte, Sarvaisvarya Pradayini, Sarva Jnanamayi, Sarva Vyadhivinasini, Sarvadharasvarupe,  Sarva Papa Hare, Sarva Ananda Mayi, Sarva Raksa Svarupini,  Sarvepsita Phala Prade, Sarva Raksakara Chakra Svamini, Nigarbha Yogini

Vasini, Kamesvari, Modhini, Vimale, Arune, Jayini, Sarvesvari, Kaulini

Sarvarogahara Chakra Swamini, Rahasya Yogini

Banini, Chapini, Pasini, Ankushini

Maha Kamesvari, Maha Vajresvari, Maha Bhagamalini, Maha SriSundari,
Sarva Siddhiprada Chakra Swamini Ati Rahasya Yogini

Sri Sri Maha Bhattarike, Sarvananda Maya Chakra Swamini Parapara Rahasya Yogini

Tripure, Tripuresi,Tripurasundari, Tripura Vasini, TripuraSrih, Tripuramalini, TripuraSiddhe, Tripurambe MahaTripurasundari MahaMahesvari , MahaMahaRajni, MahaMaha Sakte, MahaMahaGupte, MahaMahaJnapte, MahaMahannande , MahaMahaSkandhe, MahaMahasaye, MahaMahaSri Chakra NagaraSamrajni

Namaste Nameste Nameste Namah